Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

L'IMMB obre la convocatòria de subvencions per a 2019

14 de maig de 2019

L’Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB), ha obert la convocatòria de subvencions per a l’any 2019. En aquest sentit, es contemplen dues línies de subvencions.

En primer lloc, subvencions per a serveis generals. Destinades a contribuir econòmicament amb les associacions de venedors dels mercats municipals de Barcelona, en les despeses generals relacionades amb la gestió dels serveis dels equipaments que acullen els diferents mercats de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona i concretament en tot allò relacionat amb les obligacions recollides en els arts. 42 i 59 de l’ordenança de mercats vigent. Així mateix, es valoraran aquelles iniciatives que es destinin a projectes de millora energètica, sostenibilitat, contractació responsable, innovació i, en definitiva, tot allò que contribueixi a impulsar la qualitat i l’excel·lència.

Aquestes despeses seran sempre referents a l’any 2019, i amb una data màxima de realització de 31 de desembre de 2019. Aquesta línia de subvenció queda reservada únicament a les associacions de venedors dels mercats.

En segon lloc, subvencions per a promoció comercial. Destinades a posicionar els mercats municipals com a generadors d’ experiències comercials i socials i també a fer d’aquests equipaments un motor d’iniciatives enfocades a la modernització dels canals comercials de la ciutat. Es recolliran totes aquelles activitats o iniciatives que ajudin a incentivar l’activitat als mercats municipals i també les que impulsin nous canals de comerç digital.

Els projectes impulsats amb aquesta subvenció seran sempre referents a l’any 2019, i amb un termini màxim de realització fins a 15 de gener de 2020, entenent que aquest període final engloba les possibles activitats relacionades amb les festes que es fan a la campanya conjunta de Nadal i Reis.

En aquesta línia de subvenció podran participar tant les associacions de venedors dels mercats municipals de Barcelona com els gremis de venedors de la província de Barcelona representats als mercats de la ciutat.

Pel que fa a ambdues línies de subvenció, es valoraran tots aquells projectes que potenciïn la innovació, la digitalització i, en definitiva, la modernització i eficiència del comerç de proximitat.

Els projectes a presentar:

  • Pel que fa a les subvencions per a serveis generals; han de tenir per objectiu accions concretes destinades a iniciatives que es destinin a millorar el funcionament dels equipaments que acullen els diferents mercats de l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona. Estaran centrades en la millora energètica, la sostenibilitat, la incorporació de sistemes que impulsin el comerç on line i totes aquelles despeses pròpies provinents de la gestió dels serveis que són de prestació obligatòria segons allò disposat a l’ordenança vigent de Mercats. Aquests conceptes s’hauran de relacionar amb detall al document bàsic 2.
  • Pel que fa a les subvencions per a la promoció comercial; hauran de definir un objectiu clau, que es desenvoluparà mitjançant accions concretes materialitzades en diverses formes d’expressió (tallers de cuina, activitats infantils, promocions temporals, festes populars, fires de productes, etc…) que contribueixin a donar visibilitat als equipaments de l’Institut Municipal de Mercats, tant pel que fa a l’oferta alimentària com a la no alimentària. També poden incloure aquelles accions relacionades amb els plans de digitalització, sistemes de fidelització, ecommerce, etc… és a dir, tot allò que impulsi l’activitat comercial del mercat. Aquests conceptes es relacionaran en el document bàsic 2.

Les principals novetats d’enguany a les bases de les subvencions són: el disseny d’un document tipus per relacionar els projectes objecte de subvenció que s’adjuntarà a la sol·licitud i que després s’haura de relacionar amb el document de justificació; el fet que tota documentació s’haurà d’annexar a l’inici, juntament amb la petició; que s’especifiquen aquells conceptes que clarament no es subvencionaran; que no s’acceptaran tiquets per cap valor, donat que la llei no ho contempla. Només factura o factura simplificada; Els criteris de valoració dels projectes estan relacionats amb la naturalesa de la subvenció i en funció de si obeeix en la totalitat o de forma parcial a aquesta, s’aplicarà el percentatge que correspongui; i que l’import màxim per entitat és de 30.000€. Si s’excedeix el màxim de la partida prevista es reduirà el percentatge proporcionalment fins a ajustar-ho al total.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP Barcelona. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit.

Els formularis de sol·licitud i les bases per a participar es poden descarregar a l’apartat de subvencions de la web de l’IMMB.

Ajuntament de Barcelona

Carregant...
x
X