Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

Aprovada la convocatòria 2023 de les subvencions destinades a les Associacions de Comerciants dels mercats municipals de BCN

12 de maig de 2023

El BOPB ja recull la publicació de les bases particulars reguladores de subvencions destinades a les Associacions de Comerciants dels mercats municipals de Barcelona per a l’any 2023. Les subvencions tenen com a objectiu proporcionar suport econòmic per a les despeses de gestió ordinàries dels equipaments dels mercats municipals i impulsar accions de dinamització comercial.

Els beneficiaris de les subvencions són les associacions de venedors i comerciants dels mercats municipals de Barcelona que compleixin els següents requisits: 

  • Estar legalment constituïdes i actives. 
  • Haver justificat subvencions anteriors atorgades per l’Ajuntament de Barcelona.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries i fiscals.
  • No haver estat objecte de sancions per pràctiques discriminatòries.

Els conceptes subvencionables són aquelles despeses ordinàries relacionades amb la gestió de l’equipament durant el 2023, així com despeses específiques per accions, materials o serveis extraordinaris en el mateix exercici. També inclou accions per la reactivació comercial destinades a l’impuls del mercat durant el 2023, com tallers de cuina, activitats infantils, promocions temporals, publicitat i dinamització. Per últim, hi ha una subvenció pensada pels mercats municipals que volen oferir el servei a domicili. 

No seran subvencionables les despeses amb noms genèrics, despeses relacionades amb premis, regals, despeses de representació, taxes, tributs o impostos, servei a domicili (en mercats ja subvencionats per aquest concepte) i despeses no reflectides en l’annex de comptes.

La subvenció per despeses generals pot arribar fins al 10% de les despeses relacionades a l’any 2022, segons l’annex de comptes, amb un límit màxim de 20.000€ per entitat. En el cas de mercats en transformació física, se’ls pot atorgar una quantitat addicional fins a 10.000€. A més, per als mercats que hagin iniciat el servei de repartiment a domicili amb una empresa d’inserció social, se’ls atorgarà una subvenció de 7.000€.

El procediment de concessió de les subvencions seguirà el procediment de concurrència pública, d’acord amb la normativa reguladora de les subvencions aprovada per l’Ajuntament de Barcelona.

Les sol·licituds s’han de presentar en format electrònic a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. El termini de les sol·licituds finalitza el dilluns 19 de juny de 2023, aquest inclòs, fins a les 23:59 h. Es requereix la presentació de diversos documents, com ara la instància de sol·licitud de subvenció, documentació econòmica i financera, certificat bancari i una declaració de l’òrgan competent de la persona sol·licitant.

Un cop presentades les sol·licituds, es realitzarà una revisió per verificar el compliment dels requisits. En cas de detectar errors materials en els documents presentats, es donarà un termini per a l’esmena.

Mercats de Barcelona

Carregant...
x
X