Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

S'obre el període per presentar les sol·licituds de subvencions en l’àmbit del comerç i dels serveis, l’artesania i la moda

15 de juny de 2022

Presentació de sol·licituds: des de les 9:00 hores del dia 16 de juny de 2022 fins a les 14:00 hores del dia 13 de juliol de 2022. A excepció del Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d'establiments que comença a les 9:00 hores del mateix dia 16 de juny de 2022 i fins a l'exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2022.

A Catalunya existeix una oferta extraordinàriament variada en comerç i serveis i moda, tant en formats com en tipologies d’empreses o canals de venda. És voluntat del Govern de Catalunya estar al seu costat per aconseguir millorar-ne la posada al dia, modernització i rendibilitat, alhora que se n’impulsa un creixement sostenible i respectuós amb l’entorn i el medi ambient.

El Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya, té la responsabilitat d’impulsar actuacions per donar resposta als grans reptes del comerç i dels serveis, generar models de negoci competitius, prestigiar els sectors, acompanyar en la transformació digital, posar el comerç al centre dels plans de ciutat, donar suport a la professionalització del món associatiu i fomentar la internacionalització dels sectors. 

El dinamisme en els àmbits del comerç i dels serveis, passa perquè les empreses realitzin òptimes operacions de comercialització, interpel·lant constantment tant els consumidors com la resta d’agents del sector, i perquè endeguin projectes singulars, carregats d’identitat, que siguin capaços d’atraure la ciutadania.

Amb les subvencions a les entitats de l’àmbit del comerç i dels serveis, l’artesania i la moda el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya fa palès el seu compromís envers la competitivitat de les empreses individuals, associades o agrupades, que formen part del seu camp d’actuació. La seva millora constant és la millora del servei als consumidors i consumidores, i subsidiàriament, un increment de la qualitat de vida de la qual hem de gaudir tots plegats.

Objectiu

Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial, de forma contrastada, que tenen representació territorial o bé són entitats que agrupen empresaris multisectorials, que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes. L’objectiu concret és impulsar accions derivades de la coordinació i tutorització de la implementació dels “Plans d’Actuacions per les associacions de Comerç 2022” per tal de multiplicar el seu impacte.

Persones beneficiàries

Les entitats del sector del Comerç, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat a tot el territori de Catalunya, a una província o, en el cas de la ciutat de Barcelona, que tinguin associats almenys 15 eixos comercials i que disposin d’un Pla d’actuació anual, com a mínim dels últims 3 anys.

Quantia de la subvenció

Fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i d’estructura, i 10.000 euros per despeses d’organització del  20è, 25è o 50è aniversari de l’entitat i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura, i les de celebració de l’aniversari de l’entitat) de 50.000 euros.

Els 10.000 euros per despeses d’organització d’aniversaris només es consideren despeses subvencionables als efectes d’aquestes bases si estan relacionades amb la celebració dels 10, 15, 20, 25 o 50 anys de l’entitat, en el cas que un d’aquests aniversaris coincideix amb l’any en curs.

Accés al tràmit

Objectiu

Donar compliment al Pla d'Acció, en la Línia de Potenciació del teixit comercial de proximitat, de l'artesania i de la moda amb l'objectiu de millorar la competitivitat de les empreses comercials i la professionalització del teixit associatiu.

En concret:

 • Donar suport a aquelles entitats més representatives del sector comercial que tenen representació territorial o bé agrupen empresaris multisectorials, i que vetllen per la competitivitat i els interessos de les empreses catalanes.
 • Enfortir la totalitat del model associatiu actual, amb tota la seva capil·laritat, facilitant sinergies i serveis compartits entre les associacions i altres agents sectorials del territori.
 • Donar suport a la revitalització del teixit comercial i productiu dels seus associats, per superar els efectes que hagin pogut ocórrer per la crisis sanitària de la pandèmia del Covid-19.

Persones beneficiàries

Les entitats del sector del comerç, els serveis, l'artesania i la moda:

 • Entitats territorials sense ànim de lucre.
 • Gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre.
 • Empreses agrupades (cooperatives o centrals de compres).
 • Les associacions de Mercats Municipals sedentaris i no sedentaris.

I entitats del sector de les fires que siguin:

 • Entitats territorials sense ànim de lucre.
 • Que tinguin àmbit nacional i que agrupin a més de 40 organitzadors firals, queden excloses les entitats d'àmbit més petit (provincial, comarcal, municipal..) i aquelles que no agrupin com a mínim 40 dels principals organitzadors firals.

S'exclouen les fundacions i els col·legis professionals.

Quantia de la subvenció

En el cas de les entitats territorials, associacions de mercats sedentaris i no sedentaris, gremis i entitats sectorials d'àmbit nacional, o d'àmbit municipal en el cas de la ciutat de Barcelona, fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 10.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 26.000 euros.

En el cas dels gremis i entitats sectorials d'àmbit comarcal o municipal (excloent Barcelona) fins el 65% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 5.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 12.000 euros.

En el cas d'empreses agrupades (cooperatives o centrals de compra), fins el 80% del cost de les accions subvencionables, amb un màxim de 4.000 euros per despeses de gestió i estructura, i un màxim total (incloent les despeses de gestió i estructura) de 8.000 euros.

Accés al tràmit

Objectiu

Facilitar la incorporació de noves tecnologies digitals a les empreses comercials, de forma que augmentin la competitivitat, tant d'aquestes com de les parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Contribuir a fomentar nous models de negoci, basats en l'omnicanalitat i en la millor experiència de compra possible per als consumidors i consumidores, creant estratègies que integrin botiga física i online.

Millorar el posicionament i la presència a internet del sector del comerç i dels serveis per tal d'adaptar-se i fer front a la nova situació i enfortir les seves capacitats i fer-lo més competitiu en l'era post-Covid19. 

Persones beneficiàries

Empreses de comerç, de serveis i parades de mercats municipals.

Quantia de la subvenció

Fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Accés al tràmit

Objectiu

Dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals.

Persones beneficiàries

Els professionals autònoms i empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Quantia de la subvenció

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000,00 euros.

Accés al tràmit

Objectiu

Donar compliment al Pla d'Acció, en la Línia de Potenciació del teixit comercial de proximitat, de l'artesania i de la moda amb l'objectiu d'incrementar la competitivitat territorial del comerç català.

En concret:

Donar suport a la lluita contra la desertització comercial i suport a l’ocupació de locals buits amb actuacions que han de perseguir els següents objectius:

 • Aconseguir l'obertura dels locals buits, en zones definides i determinades, per tal que es converteixin en pols d'activitat econòmica.
 • Estimular el comerç, l'activitat econòmica i l'ocupació de la zona definida.
 • Potenciar i atreure aquella oferta comercial de la que el municipi té mancances.
 • Potenciar la col·laboració publico-privada.

Persones beneficiàries

Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. 

Quantia de la subvenció

Àmbit 1: definició del projecte de suport als municipis per la recuperació dels locals comercials buits Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 7.000 euros.

Àmbit 2: implementació del projecte de suport als municipis per a la recuperació dels locals comercials buits Fins al 50% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 10.000,00 euros.

Accés al tràmit

Objectiu

Suport als ens locals i a les associacions territorials, per a impulsar la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS), d'acord amb el que preveu la Llei 15/2020, de 22 de desembre, de les àrees de promoció econòmica urbana (DOGC núm. 8303, de 24.12.2020), modificada pel Decret Llei 3/2021, de 12 de gener (DOGC núm. 8315, de 14.1.2021). 

Persones beneficiàries

 • Ajuntaments i els seus organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals.
 • Associacions territorials.

Quantia de la subvenció

Fins al 90% de la despesa subvencionable, amb un màxim de 20.000 euros.

Accés al tràmit

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Carregant...
x
X