Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

L'IMMB obre la convocatòria de subvencions per a 2021

5 de maig de 2021

L’objecte de la convocatòria és, per una banda, proporcionar un suport econòmic per fer front a les despeses de gestió ordinàries dels seus equipaments així com les despeses extraordinària derivades del COVID-19, i per altra, impulsar altres accions i mesures de reactivació comercial en aquells mercats especialment afectats en el seu funcionament donada la seva singularitat.

L’atorgament de la present subvenció és incompatible en la vessant de despeses generals, per a totes aquelles Associacions de Comerciants dels mercats a les quals l’IMMB ja doni suport directe, ja sigui de manera total o parcial, en els serveis de vigilància i/o neteja del mercat, i que són exclusivament els mercats següents: Santa Caterina, Sant Antoni, Encants de Sant Antoni, Dominical del Llibre, Boqueria i Llibertat.

Pel que fa a la vessant de reactivació comercial, només serà aplicable a aquells mercats que, donada la seva especial situació d’afectació i tancament parcial o total necessiten un pla especial i propi de rellançament comercial, que són: Encants Fira Bellcaire, Encants de Sant Antoni, Dominical del Llibre i Boqueria.

Respecte la línia de servei a domicili, està reservada únicament per a aquells mercats que iniciïn en aquest exercici la prestació de servei a domicili amb una empresa d’inserció social.

Aquestes despeses seran sempre referents a l’any 2021, i amb una data màxima de realització de 31 de desembre de 2021.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 (vint) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP Barcelona. Qualsevol sol·licitud presentada fora d’aquest termini no serà admesa a tràmit i, en conseqüència, rebutjada per extemporània.

Pel cas que es presentin al·legacions durant el termini d’exposició pública d’aquestes Bases i Convocatòria, el termini de 20 dies començarà a comptar des de la publicació de
la resolució d’aprovació definitiva al BOP Barcelona.

Més informació

Mercats de Barcelona

Carregant...
x
X