Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

El Govern aprova un nou Decret llei amb un conjunt de mesures urgents en matèria d'urbanisme, fiances i ambientals

13 de maig de 2020

  • L’objectiu és reactivar l’economia, facilitar la tramitació administrativa, i aportar liquiditat a pimes i autònoms.

El Consell Executiu ha aprovat avui un nou Decret llei  amb mesures urgents en matèria d’urbanisme, fiances i ambientals. L’objectiu és reactivar l’economia, facilitar la tramitació administrativa, i aportar liquiditat a pimes i autònoms, per pal·liar els efectes econòmics de l’estat d’alarma i la pandèmia de la COVID-19, mitjançant la modificació de la normativa vigent en diversos àmbits.

Concretament, el nou Decret llei incideix en les activitats següents:

Impuls a la gestió urbanística: El Decret llei habilita per aquest 2020 el mes d’agost per a poder mantenir actives les tramitacions urbanístiques de la Generalitat. La Llei d’Urbanisme fixa com a inhàbil el mes d’agost a efectes de tramitacions urbanístiques. Amb aquesta mesura l’agilitzaran aquestes tramitacions, col·laborant així en l’impuls de l’economia, sacsejada per la irrupció de la pandèmia de la COVID-19.

Retorn de dipòsits de fiances de l’INCASÒL: El Decret Llei proposa també modificar la Llei de finances per ajudar a reduir els costos operatius de les Pimes i els autònoms. En aquest sentit, l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) retornarà temporalment els dipòsits de les fiances constituïdes en els arrendaments d’ús diferent d’habitatge quan les parts ho sol·licitin.

Per això s’ha aprovat la proposta de modificació de la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i de modificació de la Llei 24/1991, de l’habitatge. L’objectiu és facilitar que l’INCASÒL pugui tornar els dipòsits de les fiances constituïdes en els contractes d’arrendament d’ús diferent d’habitatge que s’acullin a la mesura establerta en el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per a recolzar l’economia i l’ocupació.

Amb aquesta modificació es podran executar les mesures excepcionals aprovades per aquest Reial Decret-llei que afecten als contractes d’arrendament de finques urbanes per a ús diferent al d’habitatge. D’acord amb el decret, l’arrendador i arrendatari podran acordar disposar de la fiança obligatòria en metàl·lic dipositada per pagar totalment o parcialment algunes de les mensualitats de la renda i retornar aquest import en un termini màxim d’un any.

A Catalunya, la Llei 13/1996 estableix que la fiança obligatòria es diposita a l’INCASÒL i regula que aquest organisme pugui destinar fins a un 90% de l’import de totes les fiances dipositades a la creació d’habitatge públic i el desenvolupament urbanístic. També estableix que s’ha de reservar un import no inferior al 10 % d'aquests recursos per a garantir el pagament de les cancel·lacions i les devolucions dels dipòsits rebuts quan finalitzen els contractes. 

La modificació temporal que ara es proposa permetrà a l’INCASÒL diferenciar de l’import total de les fiances dipositades quines corresponen a les finques urbanes destinades a altres usos diferents a l’habitatge i destinar el 10% d’aquest import a atendre les peticions de devolucions temporals i excepcionals de Pimes i Autònoms que es sol·licitin, sempre que acreditin complir els requisits establerts pel Reial decret de l’Estat per acollir-se a aquesta mesura.

La modificació proposada afecta a la Llei 13/1996, de 29 de juliol, del Registre i el dipòsit de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el Decret 147/1997, de 10 de juny, pel qual es regula el Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes i el dipòsit de fiances. Aquesta modificació serà vigent mentre es mantingui l’aplicació de l’art. 2.2. del Reial Decret Llei 15/2020 de 21 de abril, de mesures urgents complementàries per a recolzar l’economia i l’ocupació.

Fiances d’activitats extractives en espais naturals: Un cop s’efectuï l’acceptació de les obres de restauració per activitats extractives en espais d’especial interès natural, la persona titular de l’activitat podrà sol·licitar la devolució del 75% de l'import dels conceptes de la fiança que es detallen a continuació:

  • Moviment de terres pròpies amb anivellament.
  • Estesa de sòl edàfic propi abassegat.
  • Llaurada i aportació d'adobs.
  • Reblert amb material propi.
  • Reblert amb material d’aportació.
  • Construcció de rases per a la xarxa de desguàs.
  • Hidrosembra.
  • Subsolat.
  • Estufament.

Es modifica, així, l’apartat 5 de l’article 8 de la Llei 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s'estableixen normes addicionals de protecció dels espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives, el qual establia que la devolució de la fiança es feia passat el termini de garantia, d’una durada màxima de cinc anys.

Generalitat de Catalunya

Carregant...
x
X