Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

El Govern aprova un nou Decret llei amb mesures urgents en matèria tributària

10 de juny de 2020

 • S’amplia la moratòria ja prevista en el termini de pagament dels tributs fins al 30 de juny, més enllà de la finalització de l’estat d’alarma.
 • S’ajorna fins a l’1 de gener del 2021 la modificació de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics.

El Govern ha donat avui llum verda a un nou Decret llei amb mesures urgents en matèria fiscal que complementen i concreten d’altres ja adoptades amb anterioritat i que afecten el pagament dels tributs que gestiona la Generalitat de Catalunya.

En aquest sentit, d’una banda, es modifica l’article 14 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, i s’amplia la moratòria en el termini de pagament dels impostos que recapta l’Agència Tributària de Catalunya (ATC), així com també del cànon de l’aigua i dels cànons de residus, més enllà de l’aixecament de l’estat d’alarma — inicialment previst per al proper 21 de juny—  fins al 30 de juny;  i, de l’altra, es fixa el calendari per presentar les autoliquidacions dels diferents tributs, que s’ha vist afectat per l’aprovació de l’estat alarma i la suspensió temporal dels terminis de pagament.

L’objectiu d’ambdues mesures és dotar de seguretat jurídica el contribuent a l’hora de fer front de nou a les seves obligacions tributàries, un cop superades les mesures excepcionals amb motiu de la pandèmia de la Covid-19.

Nou calendari tributari

D’acord amb el nou Decret llei aprovat avui, el termini de presentació i ingrés d’autoliquidacions dels diferents tributs queda fixat de la manera següent:

 • Impost sobre les estades en establiments turístics. S’ajorna de l’1 de juliol del 2020 a l’1 de gener del 2021 l’entrada en vigor de l’increment de les tarifes sobre les estades en aquests tipus establiments, previstes a la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic. També s’ajorna fins a l’1 de gener, l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona que, en el seu cas, aprovi l’Ajuntament.
 • Impost sobre els habitatges buits. El termini corresponent a l’any 2019 finalitza el 7 de juliol del 2020. 
 • Gravamen de protecció civil.  El termini corresponent a l’exercici 2019 finalitza el 18 de juliol del 2020, o el dia hàbil immediatament.
 • Impost sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria. L’import corresponent a l’exercici 2019 s’ha de liquidar en el període comprès entre l’1 i el 20 de juliol del 2020.
 • Impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques. La quantitat corresponent a l’any 2020 s’ha de fer efectiva entre l’1 i el 31 de juliol del 2020.
 • Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats. S’estableixen dos supòsits: en primer lloc, pels fets imposables meritats després del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol, i acaba un cop finalitzat el mes que estableix la normativa. En segon lloc, pels fets imposables meritats abans del 14 de març del 2020 (quan es va decretar l’estat d’alarma) el termini també s’inicia l’1 de juliol, i el contribuent disposarà de tants dies com li quedaven pendents d’exhaurir  a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma.
 • Impost de successions i donacions. Pel que fa a les donacions, també es té en compte quan va tenir lloc el fet imposable meritat. En aquest sentit, si aquest va succeir abans del 14 de març, el termini s’inicia l’1 de juliol del 2020 i comprèn el temps que quedava pendent per exhaurir — a 14 de març— d’acord amb la normativa del mateix impost. I per aquells que es van produir durant el període d’estat d’alarma i fins al 30 de juny, el termini del mes de presentació s’inicia l’1 de juliol.

En la modalitat de successions, per a aquells fets imposables meritats abans del 14 de març, el període s’inicia l’1 de juliol i comprèn el temps que, en el moment de la suspensió, restava per exhaurir del termini establert per la normativa (6 mesos) de l’impost en aquesta data, més els dos mesos addicionals que va acordar el Govern en el Decret llei 11/2020, de 7 d’abril. Pel que fa a la resta de supòsits, meritats amb posterioritat a l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, el termini de presentació és l’establert per la normativa de l’impost i també comença a partir de l’1 de juliol.

 • Tributs sobre el joc. Pel que fa al tribut que grava el joc del bingo, els propietaris d’aquests establiments hauran de presentar l’autoliquidació pels cartrons subministrats durant els mesos de febrer, març i abril, entre l’1 i el 15 de juliol. Aquest és un impost que es paga mensualment i en el segon mes següent.

En el cas de les màquines recreatives i d’atzar, l’autoliquidació corresponent al primer trimestre finalitza el 7 de juliol, i  la del segon trimestre, entre l’1 i el 20 de setembre o el primer dia hàbil posterior a aquesta data.

Finalment, en el tribut que grava els jocs en casinos, el pagament fraccionat corresponent al primer trimestre del 2020 s’haurà d’efectuar entre l’1 i el 20 de juliol.

 • Cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. El termini de presentació i ingrés de les autoliquidacions corresponents al primer trimestre de 2020 finalitzarà el 20 de juliol del 2020. Per a les autoliquidacions del segon, tercer i quart trimestres del 2020 es mantenen els terminis de presentació i ingrés establerts per la normativa vigent (es presenten en els mesos de juliol, octubre i gener any següent, respectivament)
 • Cànon de l’aigua. En les autoliquidacions mensuals, trimestrals i anuals de cànon de l’aigua, el termini comprèn de l’1 al 20 de juliol de 2020. D’altra banda, la modificació efectuada en la regulació de l’ajornament de pagament de deutes de cànon de l'aigua per a petites empreses i autònoms, aprovada en el Decret Llei 11/2020, de 7 d’abril, establerta a l’article 3, respon a la necessitat de recollir que és la sol·licitud de l’ajornament, i no aquest, la que s’ha de realitzar abans del 31 de desembre de 2020, gaudint dels sis mesos d’ajornament a partir d’aquesta data.

Altres mesures en matèria fiscal

El text aprovat avui també incorpora altres mesures que modifiquen o concreten d’altres ja aprovades anteriorment pel Govern. Per exemple, es modifica l’apartat 3 de l’article 10 de la Llei 5/2020 que afecta l’impost sobre les instal·lacions que afecten el medi ambient i s’especifica que l’autoliquidació del tribut i els pagaments fraccionats s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la pàgina web de l’ATC, mentre que l’ingrés es pot realitzar a través d’algunes de les entitats col·laboradores.

Així mateix, s’estableixen les regles d’adequació prevista a l’article 5 de la Llei 11/2020 de 7 d’abril de la taxa fiscal sobre els jocs que grava la tinença i explotació de les màquines recreatives i d’atzar, per tal d’adaptar-la a l’activitat econòmica de les mateixes com a conseqüència de l’estat d’alarma.

Finalment, el text posposa el termini per a la publicació de la llista de deutors tributaris amb l’ATC a 31 de desembre del 2019, que passa d’aquest mes de juny al proper 21 de setembre. 

Aquest Decret llei s’estructura en cinc articles, dues disposicions addicionals i una disposició final i entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Generalitat de Catalunya

Carregant...
x
X