Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

El Govern aprova quatre decrets llei amb mesures urgents de caràcter tributari i social, i per l'àmbit cultural

5 de novembre de 2020

  • El Govern aprova una deducció de l’IRPF per a les rendes més baixes.
  • L’executiu aprova un decret llei per incrementar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant els desnonaments.
  • El Govern destina 102,6 milions d’euros a mesures socials.
  • També s’ha donat llum verda a un paquet d’ajudes de 8,4 milions d’euros pel món cultural.
  • Segons Budó, els quatre decrets llei aprovats avui són “exemple de l’esforç central que aquest Govern està duent a terme per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia”.

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, que el Govern ha aprovat quatre decrets llei que contenen mesures urgents de caràcter tributari, mesures de caràcter social i mesures en l’àmbit cultural. “Tot plegat té una finalitat, fer front a la situació de crisi que estem vivint en l’àmbit sanitari, econòmic i social i al nostre país” ha dit Budó.

En primer lloc, el Govern ha donat llum verda a un nou decret llei de mesures urgents en matèria fiscal amb un doble objectiu: d’una banda, donar resposta a les dificultats econòmiques del sector del turisme a Catalunya com a conseqüència dels efectes econòmics de la pandèmia; i, de l’altra, protegir els treballadors amb major precarietat laboral que aquest any s’han hagut d’acollir a un ERTO, es troben a l’atur o que han encadenat diversos contractes per l’actual situació provocada per la Covid-19. En aquest sentit, l’Executiu ha acordat un nou ajornament de la posada en marxa de l’increment de les tarifes de l’impost sobre les estades en establiments turístics, i ha aprovat una deducció autonòmica en l’IRPF per a les rendes laborals/salarials més baixes, segons ha explicat Budó.

La regulació actual de l’IRPF estableix que no estan obligats a presentar la declaració els contribuents que hagin percebut rendiments íntegres del treball d’un mateix pagador per import inferior a 22.000 euros bruts anuals. En canvi, si els rendiments provenen de dos o més pagadors, la declaració s’haurà de presentar a partir de 14.000 euros bruts anuals rebuts. És el cas dels treballadors que, durant el 2020, hauran cobrat una part del sou de la seva empresa i una altra de l’Estat, en forma de prestacions contributives derivades de situacions d’ERTO Covid-19 o la prestació corresponent per haver-se quedat a l’atur. 

Per evitar que aquests treballadors es vegin penalitzats a l’hora de fer la declaració de la renda corresponent a l’any 2020, el Govern ha creat una deducció autonòmica de l’IRPF equivalent a la diferència entre la quota íntegra catalana i la quota íntegra estatal, sempre que aquesta diferència sigui positiva. En altres paraules, la Generalitat deixarà de cobrar el diferencial català. Budó ha explicat que aquesta mesura “neix amb la voluntat de mantenir-se en el temps, podria beneficiar unes 250.000 persones a Catalunya i que la pèrdua d’ingressos per a la Generalitat en aquest seria d’uns 16,3 milions d’euros pel pressupost del 2022”.

Pel que fa a l’impost sobre les estades en establiments turístics, s’ajorna fins a l’1 de juny del 2021 l’entrada en vigor de l’increment de les tarifes i l’aplicació del recàrrec a la ciutat de Barcelona, que havia d’entrar en vigor el passat mes de juliol d’aquest any, però que el Parlament ja havia validat posposar fins a l’1 de gener del 2021. La situació sanitària fa difícil preveure que els establiments turístics funcionin amb normalitat el mes de gener, per la qual cosa el Govern ha decidit aprovar un nou ajornament dels esmentats increments. L’impacte en la recaptació d’aquesta mesura suposa una pèrdua addicional de 2,9 milions d’euros amb relació a la situació vigent.

Decret llei per incrementar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant els desnonaments

Un segon decret llei, que s’ha aprovat, reforça la protecció dels col·lectius més vulnerables davant possibles desnonaments mentre duri l’estat d’alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció de mobilitat per motius sanitaris, ha explicat la portaveu del Govern. “Així, les execucions dels desnonaments quedaran explícitament suspeses fins que el gran tenidor o l’entitat financera propietària de l’habitatge ofereixi el lloguer social a què està obligat per la llei, que ja estableix l’obligació d’oferir lloguer social abans d’instar a un desnonament” ha dit Budó.

El decret llei aprovat avui, que el Parlament haurà de convalidar, modifica alguns preceptes de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquella llei establia mesures per evitar els desnonaments a les persones o unitats familiars que no tinguin una alternativa d’habitatge pròpia, quan es trobin en una situació de risc d’exclusió. Entre aquelles mesures destaca l’obligació dels grans tenidors d’habitatge d’oferir una proposta de lloguer social abans d’interposar qualsevol demanda judicial d’execució hipotecària o de desnonament per impagament del lloguer.

Posteriorment, el Decret llei 17/2019 va ampliar l’obligació d’oferir un lloguer social abans d’instar a un desnonament als casos de venciment de la durada del contracte de lloguer i també a les persones que ocupaven un pis sense títol habilitant i que complien els requisits establerts. La situació de vulnerabilitat de les persones o famílies en risc d’exclusió residencial s’agreuja quan s’incompleix l’obligació legal de formular una proposta de lloguer social. La situació esdevé particularment greu en el context actual de les restriccions a la mobilitat establertes per lluitar contra la Covid-19. El decret llei aprovat avui vol assegurar que les persones en risc d’exclusió residencial puguin romandre en el seu domicili mentre duri l’estat d’alarma. El decret llei no afecta els inquilins de pisos propietat de petits tenidors.

La prohibició dels desnonaments a persones vulnerables sense habitatge alternatiu es perllongarà durant la vigència de l’estat d’alarma o d’una mesura que comporti restriccions a la llibertat de circulació per raons sanitàries. Aquesta situació de vulnerabilitat ha d’estar acreditada mitjançant un informe dels serveis socials corresponents. És, doncs, una mesura de protecció amb un termini més ampli que el que preveu el Reial Decret Llei 30/2020, aprovat per l’Estat. En aquesta línia, la consellera Budó ha fet una crida al govern espanyol “per tal que vagi més enllà de les mesures que ha adoptat fins ara”. En aquest sentit, la consellera ha posat d’exemple l’àmbit dels desnonaments en el qual “el govern espanyol pot, com ja va fer durant el primer estat d’alarma, suspendre l’execució dels desnonaments mentre duri el nou estat d’alarma, és a dir durant sis mesos, o ens pot transferir si així ho vol aquesta competència per tal que el Govern de Catalunya ho pugui fer". 

102,6 milions d’euros a mesures socials

El tercer decret llei que el Govern ha aprovat avui estableix noves mesures extraordinàries de caràcter social per valor global de 102,6 milions d’euros, que “tenen com a finalitat reforçar el sistema dels serveis socials i l’atenció a diversos col·lectius professionals especialment afectats per la crisi sanitària” ha dit Budó.

L’Executiu destina 35 milions d’euros a una pujada de tarifes per als sectors de la gent gran, la discapacitat i la infància, que es desglossa de la manera següent: 20 milions per a gent gran, 7,5 milions per a discapacitat i 7,5 milions per a infància. Es tracta del compliment del compromís polític assumit amb la tramitació de la llei de pressupostos del 2020 per a les places públiques del sistema de serveis socials i tindrà efectes retroactius des del gener.

El creixement de tarifes oscil·la entre l’1,2% i el 6,8% del preu actual i ha de revertir necessàriament –així consta en el decret de Govern– en la millora de les condicions laborals i salarials dels treballadors i en la qualitat assistencial als usuaris.  En el cas d’infància, a més de 7,5 milions d’euros per a tarifes, també es preveuen 3,5 milions d’euros per pagar sobrecostos que han tingut les entitats d’infància per la covid19. Serà una compensació temporal i extraordinària per a les entitats d’infància en un sector que, tot i no haver rebut l’impacte de la pandèmia amb tanta força com altres col·lectius, ha fet i continua fent  un sobreesforç per la gestió emocional i la qualitat de vida d’infants i adolescents acollits.

També es crea una ajuda extraordinària per a les famílies acollidores, (extensa o aliena,) de menors d’edat tutelats per la Generalitat. Es tracta d’un complement de 100 euros per acolliments realitzats entre el 13 de març i el 31 de desembre de 2020, independentment de la duració.

El decret llei també té mesures per afavorir els autònoms, que representaran uns 20 milions d’euros addicionals a aquest col·lectiu. Fins a 10.000 autònoms podran beneficiar-se d’un ajut de 2.000 euros en un pagament únic per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica, sempre que estiguin donats d’alta del Règim Especial de Treballadors Autònoms  (RETA) o a mutualitats alternatives, ja desenvolupin la seva activitat com a persona física o amb una empresa amb personalitat jurídica i que compleixin els següents requisits econòmics: la base imposable de la darrera declaració de l’IRPF ha de ser igual o inferior a 35.000 euros, i el rendiment net de l’activitat dels tres primers trimestres de 2020 no ha de superar l’import de 13.125 euros.

D’altra banda, en aquest decret llei de mesures socials s’inclou una nova línia d’ajuts a professionals i tècnics de les arts escèniques, visuals, música i audiovisual i altres activitats culturals suspeses per la crisi sanitària per valor de 3,6 milions d’€. Es podran acollir a aquest ajut de 750 euros aquells qui hagin tingut ingressos fins a 18.555 euros entre gener i setembre.

També s’ha aprovat un reforç de 40,5 milions d’euros per fer front a l’augment de sol·licituds de la Renda Garantida de Ciutadania (RGC). El Govern també ha pres mesures en relació amb l’atenció als col·lectius vulnerables com la flexibilització dels mecanismes de bestreta i justificació dels àmbits dels centres especial de treball de persones amb discapacitat per agilitzar-ne el finançament; la pròrroga de l’execució d’actuacions en matèria de reforç social i educatiu per a població en zones d’alta immigració i l’habilitació pel 2021 d’ajuts a contractació de les professionals de la llar i la flexibilització en els períodes d’execució de determinats programes de violència masclista per ajustar-ne el seu desenvolupament a la realitat Covid-19.

8,4 milions destinats al món cultural per pal·liar els efectes de la pandèmia

La consellera Budó ha explicat que el quart decret llei aprovat avui adopta mesures en l’àmbit cultural per donar resposta a les darreres mesures urgents adoptades per fer front a la crisi generada per la pandèmia de la COVID-19 han suposat la suspensió de l'obertura al públic de les activitats culturals d'arts escèniques i musicals, com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l'aire lliure.  

La portaveu del Govern ha recordat que l’executiu va declarar el 22 de setembre que la cultura constitueix un bé essencial per al desenvolupament integral de la personalitat individual i col·lectiva. “Una declaració que forma part d’un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions i establir una sèrie d’accions que donin cobertura als drets culturals del ciutadans i a les indústries i als sectors creatius” ha dit Budó. Per això, “cal prendre mesures urgents per tal de garantir la pervivència de la pròpia cultura i els dels seus agents” ha dit la consellera.

En aquest sentit, s’obren dues línies de subvencions per a persones, empreses i entitats del sector cultural afectades especialment per les conseqüències econòmiques de la crisi sanitària. El Govern de la Generalitat ha aprovat un primer paquet d’ajudes destinades al món cultural, amb un import total de 8,4 milions d’euros, que han d’aplicar-se de forma urgent per evitar que el sistema cultural del nostre país entri en fallida i pugui continuar treballant per construir una societat sòlida i cohesionada tant socialment com territorial.

La primera línia de subvencions, de l’Institut Català de les Empreses Culturals, té per objecte compensar les despeses de funcionament de les empreses i entitats culturals durant la crisi sanitària provocada per la pandèmia, en la mesura que ha provocat perjudicis econòmics als destinataris. S’hi destinaran  4,7 milions d’euros. Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades sense afany de lucre amb domicili social a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats econòmiques en l’àmbit audiovisual, distribuïdores independents, i en l’àmbit de la música. L’altra línia de subvencions, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, té per objecte compensar les pèrdues per la cancel·lació d’espectacles i activitats culturals amb motiu de la crisi sanitària esmentada.  Té un pressupost de 3’7 milions d’euros, i va destinat a treballadors autònoms, a societats civils i mercantils, entitats privades sense ànim de lucre que realitzin totes elles activitats professionals artístiques.

Budó: “Aquesta bateria de mesures és exemple de l’esforç central que aquest Govern està duent a terme per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia”.

Durant la roda de premsa, la consellera ha explicat que “aquesta bateria de mesures és exemple de l’esforç central que aquesta Govern està duent a terme per pal·liar els efectes negatius de la pandèmia i de les mesures que hem dictat per fer-hi front”. Per Budó, “les mesures dures que el Govern ha decretat” estan donant resultat i ho demostren els indicadors sanitaris i per tant les ha qualificat de “mesures útils”. “El sacrifici i l’esforç que demanem a la ciutadania no és gratuït, sinó que ha de servir i serveix per contenir la pandèmia i reduir-ne l’expansió” ha dit Budó que ha agraït una vegada més l’actitud cívica i positiva de la ciutadania.

“El Govern no només decreta mesures per contenir la Covid-19 sinó que, com deia, treballem incansablement per aprovar mesures que ajudin a pal·liar també els efectes negatius sobre el teixit econòmic i productiu, també en l’àmbit social i en l’àmbit sanitari del nostre país” ha reblat Budó. La consellera ha assegurat que ara és el moment de prendre aquestes mesures perquè “després de la pandèmia seria massa tard i costaria més recuperar la normalitat”.

Altres Acords  

El Govern ha donat llum verda a la consulta pública prèvia al desplegament reglamentari de la Llei  3/2020, de l’11 de març, de prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentari. Segons la disposició cinquena de la mateixa Llei, el Govern ha d’aprovar un reglament per a desplegar-la. La consulta pública aprovada avui té l’objectiu d’obrir un canal de participació perquè els agents de la cadena alimentària i la ciutadania puguin fer arribar les seves aportacions en relació amb les qüestions sobre les quals té previst pronunciar-se el reglament.

D’altra banda, el Govern ha aprovat destinar 15,3 milions d’euros a Idiada per a la construcció de pistes de proves i instal·lacions per a vehicles connectats i autònoms. Aquesta subvenció directa, concedida pel Departament d’Empresa i Coneixement a través d’Avançsa, té per objectiu que l’empresa mantingui la seva competitivitat en el desenvolupament de sistemes avançats cap a la conducció autònoma.

També s’ha posat en marxa una nova línia d’ajuts per a la reactivació industrial post-Covid-19 amb un pressupost de més de 9 milions d’euros. El Departament d’Empresa i Coneixement, a través d’Avançsa (Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya SA), engega aquesta nova línia de préstecs participatius per a empreses catalanes que hagin de desenvolupar un pla de viabilitat.

El Govern ha acordat destinar 11,6 milions d’euros al desplegament de dos programes de millora de l’ocupació i el desenvolupament local. Aquesta inversió es distribuirà fins el 2022 a través del Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) i del Programa Treball i Formació, impulsats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC).

En concret, el Govern destinarà un total de 7,8 milions euros a la contractació d’uns 250 professionals encarregats del desplegament del Programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL). La finalitat d’aquest programa és la posada en marxa, en cooperació amb altres organismes i entitats, de projectes arreu del país que afavoreixin la dinamització social i econòmica del territori on es desenvolupin.

En paral·lel, el Govern també destinarà 3,8 milions d’euros a la formació i contractació d’unes 200 persones a través de la línia ACOL del Programa de Treball i Formació . Aquesta iniciativa permet la inserció laboral de les persones amb una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals d’arrelament social. Es dona compliment així a l'Estratègia Catalana per a l'Ocupació 2012-2020 que considera prioritari millorar l’ocupabilitat de les persones amb especials dificultats d'integració i pal·liar les conseqüències associades a la no ocupació.

Generalitat de Catalunya

Carregant...
x
X