Mercat de la Mercé

Mercat de la Mercé

Balanç de les mesures preses pel Govern de la Generalitat per fer front a la pandèmia del coronavirus

5 d'abril de 2020

El Govern ha pres coneixement dels diferents informes presentats per cada Departament, que recullen les mesures adoptades per fer front a la pandèmia de la COVID-19. Els documents de balanç recullen actuacions desenvolupades en l’àmbit social, econòmic, fiscal, empresarial, i de prevenció i protecció de la ciutadania, entre altres.

El Departament d’Interior i el Departament de Salut no han presentat informes a la reunió del Consell Executiu ja que diàriament ofereixen una valoració amb les dades i mesures de darrera hora.

Departament de la Presidència

El Departament de la Presidència, en l’àmbit de la Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran, ha avançat 61 milions d’euros del 50% del Fons de Cooperació Local de Catalunya per reforçar la liquiditat pressupostària de les Administracions locals. D’aquest import, 18 milions d’euros s’ha destinat als Consells Comarcals; 43 milions d’euros, als ajuntaments, i 181.000 euros a les Entitats Municipals Descentralitzades.

Pel que fa a l’Institut Català de les Dones, ha reforçat mesures per lluitar contra la violència masclista. Concretament, ha reforçat la línia 900 900 120; ha impulsat la campanya Establiment segur contra la violència masclista que interpel·la l'entorn per donar suport a les dones que puguin estar vivint situacions de violència masclista; ha habilitat un espai web específic sobre els serveis d’atenció a dones víctimes de violència masclista de tots els departaments de la Generalitat i altres institucions publiques en estat de confinament, i ha mantingut la convocatòria ordinària de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre per tal de poder garantir el funcionament i sosteniment de les entitats del sector i els serveis que presten.

En l’àmbit de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física, s’han adoptat mesures per tal d’oferir liquiditat a les empreses i entitats esportives. En aquest sentit, ha posat 10 milions d’euros en una línia de finançament directe a disposició del teixit esportiu català, a més d’una línia de finançament a través de la qual AVALIS i l’Institut Català de Finances avalen el 80% dels préstecs que atorguin les entitats financeres, les quals assumeixen el 20% del risc. La Secretaria també ha pres mesures excepcionals de suport als esportistes de l’Alt Rendiment Català degut a l’ajornament dels Jocs Olímpics de Tòquio 2020. També ha agilitzat els procediments de convocatòries de subvencions de concurrència pública i de subvencions nominatives corresponents als programes i línies de subvencions previstes a l’avantprojecte del pressupost 2020, sense esperar l’aprovació definitiva del pressupost de la Generalitat de Catalunya per part del Parlament, entre altres mesures.

Pel que fa la Secretaria de Comunicació del Govern i  Mitjans de Comunicació, ha destinat 7,7 milions d’euros a la convocatòria de les subvencions estructurals a mitjans de comunicació de Catalunya. També ha difós campanyes gratuïtes dels diferents departaments del Govern en els mitjans que formen la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (del telèfon 061, de la línia 900 de maltractament a les dones, recomanacions de continguts infantils, entre altres). A més, ha difós campanyes publicitàries de pagament a través de la Direcció General de Difusió, com ara la campanya #JoActuo, sobre el consum responsable durant el confinament, o la de mesures preventives davant del coronavirus.

Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda

D’entre les mesures socials que ha adoptat el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, destaca la garantia de gratuïtat del servei 061 i de prestació del servei del 012 els caps de setmana. També ha inclòs una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris, a través de la qual s’estableix la determinació d'un preu màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries, en funció de la modalitat de servei, i que abasti la prestació bàsica imposada legalment, entre altres.

Pel que fa a les mesures pressupostàries i financeres, s’ha habilitat el Fons de Contingència per atendre necessitats directament relacionades amb la pandèmia i per Acord de Govern el 31 de març del 2020 ja se’n fa una disposició de 80 milions d’euros, i també s’ha constituït un fons per un import màxim de 188 milions d'euros (revisables a l’alça) a dotar en un període de 5 anys.

Quant a les mesures fiscals, s’ajorna el termini de presentació i ingrés de l'impost sobre les estades en establiments turístics (període octubre 2019 a març 2020) a octubre del 2020 i se suspenen els terminis de presentació i ingrés de tributs en l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya. Pel que fa als tributs cedits, se n'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament.

Sobre les mesures en matèria de contractació, se suspèn l'execució de determinats contractes de centres educatius i edificis, instal·lacions i equipaments públics de Catalunya, així com també l’execució dels contractes d'obres de l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic durant la vigència de l'estat d'alarma.

Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Pilotada des de la Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea, i en coordinació amb les delegacions del Govern a l’exterior, el Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència realitza una prospecció diària de les mesures que estan aplicant diferents països del món com a resposta a la crisi de la COVID-19. L’objectiu d’aquesta prospecció és detectar aquelles bones pràctiques que ofereixin resultats i puguin replicar-se a Catalunya.

Les mesures adoptades pels governs van dirigides principalment a pal·liar els efectes de la crisi en els àmbits sanitari, econòmic i social. Des del Departament d’Acció Exterior, s’han estudiat els casos d’Espanya, el Regne Unit, Alemanya, França, Suècia, Itàlia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Aquests països han estat escollits seguint tres criteris: en primer lloc, una representació dels països europeus segons quatre tipus d’economies i estructura d’estat del benestar que tenen: el liberal (Regne Unit), el corporatiu (Alemanya), el socialdemocràtic (Suècia) i el mediterrani (França). En segon lloc, s’ha triat una representació dels casos extrems de COVID-19, com ara la Xina i Itàlia, amb molta afectació, o Corea del Sud, amb molt poca afectació, i Alemanya, amb molta afectació però molt pocs morts. Per últim, s’ha estudiat la mostra d’una representació dels països de mida poblacional més gran: els Estats Units i la Xina, a més de la Unió Europea com un ens a part. 

D’altra banda, el Departament  va iniciar el passat 12 de març un servei de suport i acompanyament a la ciutadania catalana que es troba temporalment a l’estranger i té dificultats en el retorn al país a causa de la COVID-19. A través de les línies telefòniques del Departament i dels canals a les xarxes socials, s’estan centralitzant totes aquelles consultes de persones que necessitin informació i suport a causa de les restriccions ocasionades per aquesta pandèmia. En cada cas, el Departament proporciona a la persona una informació i atenció individualitzada. Aquesta tasca s’ha vehiculat a través d’un equip d’emergències format pel personal tècnic i directiu de la Secretaria d’Acció Exterior i Unió Europea, del Gabinet del Conseller, i amb la implicació directa dels 15 delegats i delegades del Govern a l’exterior.

Des del 12 de març, i a data 31 de març, s’han atès i gestionat 746 casos que suma una xifra total de 1.643 persones. La majoria de les consultes provenen de ciutadans que es troben en països del continent americà, de països europeus i, en menor mesura, del sud-est asiàtic.

A banda de l’atenció individualitzada, el Departament ha creat un gràfic interactiu d’actualització diària amb les mesures aplicades per una quarantena de països en relació amb la COVID-19. Aquest gràfic, d’accés lliure, permet visualitzar les mesures restrictives aplicades per diversos països en relació amb la COVID-19 i orientar millor els catalans a l’exterior.

Departament d’Educació

El Departament d’Educació ha lliurat a les direccions dels centres educatius un document de criteris que estableixen com ha de ser l’avaluació i el seguiment de l’alumnat durant el període de confinament a causa de la COVID-19. També ha ajornat tots els procediments i tràmits que són de la seva competència, per l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, entre els quals es troba la preinscripció escolar dels ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

Altres mesures que ha dut a terme el Departament han estat l’elaboració d’un document amb propostes i orientacions sobre activitats per als centres educatius adreçades a l'alumnat durant els dies de confinament, l’ampliació dels recursos en línia del web Xtec amb noves propostes formatives, i un acord amb TV3 i Catalunya Ràdio per oferir una programació educativa d’acord amb les orientacions per als centres educatius.

D’altra banda, el passat dia 20 de març Educació va iniciar el repartiment de 144.000 targetes moneder per fer efectives les beques menjador mentre duri el tancament de centres educatius, amb un cost de tres milions d’euros setmanals. El Departament també ha activat el “Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia” per proporcionar als centres els recursos i eines digitals que puguin donar continuïtat a l’aprenentatge en termes d’equitat i qualitat, i ha obert una convocatòria perquè alumnes de formació professional puguin oferir el seu suport com a professionals en els àmbits sanitari i social, que ja compta amb més de 650 alumnes voluntaris majors de 18 anys.

La primera mesura que va prendre el Govern en l’àmbit educatiu va ser el tancament el passat 13 de març de tots els centres públics, concertats i privats d’infantil, primària, secundària, batxillerats, formació professional i règim especial de Catalunya, que afecta un total de 5.492 centres, 1.600.000 alumnes,118.000 professors i 8.000 treballadors del PAS (personal d'administració i serveis).

Aquesta setmana també posarà a l’abast dels centres que no en disposaven un entorn virtual d’aprenentatge, acordarà amb els sindicats el manteniment de les oposicions docents aquest 2020 posposant-ne la realització passat l’estiu, ampliarà el calendari de les pràctiques de l’alumnat d’FP o les substituirà per projectes i prendrà mesures pel manteniment de la contractació pública en l’àmbit educatiu i en la contractació de menjadors d’AMPAs.

Departament de Territori i Sostenibilitat

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha comunicat un nou paquet de mesures en diversos àmbits de la seva competència per tal d’aportar liquiditat a famílies i empreses i minimitzar els efectes econòmics vinculats a la crisi sanitària del coronavirus.

El Departament ja ha implementat accions en aquest sentit, com ara la moratòria en el pagament de lloguers, ajuts al pagament del lloguer de col·lectius més vulnerables, i la bonificació del 50% del cànon de l’aigua, que sumen un import total de 67,4 milions.

Ara, el Departament presenta un nou conjunt de propostes en matèria de residus, mobilitat i infraestructures del transport i habitatge, per ampliar encara més la cobertura dels ajuts a particulars, empreses, autònoms i entitats, que sumen 50 milions més.

Concretament, en matèria de gestió dels residus, Territori i Sostenibilitat posa sobre la taula bonificar al 100% les taxes per inscripció en els registres d’empreses productores i gestores de residus i l’obtenció dels documents de fitxes i fulls de seguiment, si es duen a terme per mitjans electrònics. També treballa per poder retornar les fiances dipositades per les persones que desenvolupen una activitat de valorització de residus no perillosos, prèvia sol·licitud. Finalment, proposarà un Decret llei de modificació del cànon dels residus industrials i de la construcció per bonificar-lo un 50% durant el període que duri l’emergència.

En transport públic, la Generalitat vol impulsar la seva gratuïtat temporal, mentre sigui vigent l’estat d’alarma. En aquest sentit, el Departament de Territori i Sostenibilitat farà una resolució de gratuïtat dels serveis de transport públic que depenen directament de la Direcció General de Transports i Mobilitat del Govern i que no estan adscrits a cap de les Autoritats del Transport territorials. D’altra banda, s’han convocat els consells d’administració de les ATM territorials per adoptar també aquesta mesura. I finalment, s’ha proposat la mesura al Consorci de l’ATM. La gratuïtat del transport públic s'establirà pel consell d'administració de l'ATM, integrat per la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB, a més de l’AMTU, que és l’organisme competent per a fixar tarifes. Una mesura que restaria limitada exclusivament al temps de suspensió d’activitat no essencial, sense possibilitat de pròrroga quan aquesta activitat es restitueixi.

El Govern s’ha plantejat també la gratuïtat dels peatges. Per això està parlant amb el Govern de l’Estat per la concurrència de titularitats, així com amb les concessionàries per tal de fixar les condicions en què aquesta mesura es pugui portar a terme en les diferents vies. Això requerirà d’un Acord de Govern per a la seva implementació efectiva.

Per mitigar l’impacte de l’emergència a les empreses del sector públic de TES com Ports de la Generalitat, Aeroports de la Generalitat i CIMALSA es proposa reduir les taxes a l’àmbit portuari i aeroportuari durant el període d’alarma, com és el cas de l’aeroport de Lleida-Alguaire, on es contempla la rebaixa del 50% en les taxes d’aparcament d’aeronaus. Pel que fa a CIMALSA es proposa tant la suspensió fins al juny de l’actualització de quotes de manteniment i gestió, així com la flexibilització de les condicions de pagament d’aquestes quotes a partir del mes d’abril. Per aquelles empreses que han interromput les seves activitats com a conseqüència de la crisi sanitària es contempla la bonificació de 2 mesos (abril – maig).

En matèria d’habitatge, la proposta facilita un acord entre arrendador i arrendatari de local comercial o habitatge, per donar per saldat el lloguer d’abril i maig a compte de la fiança. El llogater renuncia així, al seu dret sobre la fiança dipositada, un cop es liquidi el contracte, i té garantit que no ha impagat els mesos descrits en l’acord. A més, s’estudia l’ampliació del període de constitució del dipòsit de les fiances en els nous contractes d’arrendament urbà que se signin, que s'han de depositar a l'Institut Català del Sòl d’acord amb el Decret 147/1997, de 10 de juny.

Pel que fa a projectes, direccions d’obra i estudis de consultoria, el Departament mantindrà els encàrrecs menors de 100.000 euros que siguin susceptibles de ser elaborats mitjançant el teletreball. 

Departament de Cultura

Les accions que ha pres el Departament de Cultura estan adreçades a tots els professionals autònoms, empreses i entitats del sector cultural. En aquest sentit, ha creat la línia ICF Cultura Liquiditat, amb un import de 10 milions d’euros, per finançar les necessitats de liquiditat d’entitats i empreses; ha flexibilitzat la normativa de subvencions i de procediment administratiu comú en relació amb les condicions de les bases i les convocatòries, tant en el cas de les línies de subvenció ja concedides com de les subvencions convocades però no resoltes abans de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma. Així, no es revocaran les subvencions ja concedides, i s’amplien els terminis per a la justificació de les subvencions, entre altres mesures.

El Departament també preveu aplicar mesures per donar suport a activitats cancel·lades, com ara la creació d’ajuts específics de compensació; la garantia de l’aportació per a mercats estratègics, així com la contractació dels artistes programats en aquests mercats. En el cas d’activitats cancel·lades no reprogramables, es vol garantir les aportacions amb l’objectiu d’evitar perjudicis addicionals en les companyies contractades. A més, s’ha acordat que els esdeveniments culturals de rellevància, envergadura o naturalesa internacional podran acollir-se al supòsit de força major.

En l’àmbit de les biblioteques, s’ha acordat reforçar la línia dedicada a la compra de llibres del Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya; es manté el calendari d’adquisicions per minimitzar l’impacte de la COVID-19 en el sector del llibre; s’ha incrementat la compra de llicències per a llibres electrònics amb l’objectiu de satisfer la demanda actual de la plataforma per a la gestió i el préstec de contingut digital eBiblio, que registra increments de fins al 500%, i es facilita als ajuntaments el manteniment dels seus programes de compres a llibreries, entre altres mesures.

Finalment, i en la mateixa línia de dinamitzar el sector, el Departament de Cultura treballa en un programa d’activitats de foment del consum cultural a la xarxa, dona suport a la celebració d’una Diada del llibre i la rosa en el moment que l’evolució de la pandèmia ho permeti, i dona tot el seu recolzament a totes les iniciatives del món de la cultura per a la ciutadania en l’àmbit digital.

Departament de Justícia

Pel que fa als centres penitenciaris, el Departament de Justícia reduirà al mínim la població penitenciària reclusa a les presons de la Generalitat. Per això, les presons analitzen si interns amb 100.2 poden confinar-se a casa. És una mesura per disminuir l’acumulació de persones a dins dels centres penitenciaris i limitar la propagació del virus.

Els principals criteris que les juntes de tractament de cada centre tindran en compte per autoritzar el confinament domiciliari dels 100.2 són, d’una banda, que el pronòstic de reincidència sigui de nivell baix; i, de l’altra, que disposin d’un domicili. El 100.2 és un article que permet combinar característiques del règim de vida de diferents classificacions. Es pot aplicar entre el segon i el primer  grau, o entre el segon i el tercer grau. Actualment hi ha 101 interns en 100.2.

Justícia ja ha enviat més de la meitat dels presos amb tercer grau a passar el confinament al seu domicili en aplicació de l’article 86.4 del reglament penitenciari. Un total de 1.174 reclusos en semillibertat passen el confinament a casa seva, que són el 69% del conjunt dels tercers graus de les presons de la Generalitat.

D’altra banda, la Generalitat ha pres mesures molt dràstiques per protegir la salut dels interns i dels funcionaris, com l’ajornament dels trasllats d’interns, excepte per motius de seguretat, judicials o sanitaris; l’accés de voluntaris als equipaments; les sortides programades per fer activitats culturals i esportives a l’exterior; els permisos per als presos amb la primera quarta part de la pena complerta; les sortides per anar a treballar o a fer voluntariat dels 100.2 i dels tercers graus; les comunicacions per locutori de vidre, i tots els vis a vis, que són els que impliquen contacte directe entre les persones internes i les que les van a veure. Es tracta de les visites íntimes, amb les parelles sentimentals; les familiars, amb fins a quatre persones; i les de convivència, amb la parella i els fills i filles de fins a 10 anys.  

Mentre durin aquestes restriccions, la Generalitat ha reforçat els canals de comunicació per als presos i els seus familiars. Els interns podran contactar amb les seves famílies per videoconferència de forma imminent per compensar la suspensió temporal dels vis a vis i les visites per locutori de vidre.       

Les persones sense recursos econòmics, si així ho acrediten, podran trucar a casa seva de franc, també a l’estranger. En la mateixa línia, els centres penitenciaris han doblat el nombre de trucades autoritzades.

En aquest context de caiguda de les activitats culturals, esportives i formatives,  Justícia també ofereix els televisors als interns que no se’n poden comprar.

D’altra banda, tots els professionals dels serveis penitenciaris i de justícia juvenil disposen de mascaretes quirúrgiques. El Departament també ha repartit mascaretes de protecció genèrica entre els interns.

A més, els tallers de les presons fabricaran un total de 32.000 uniformes per abastir els hospitals i dotar de roba de treball els professionals de la salut jubilats, acabats de llicenciar i els estudiants d’últim curs que s’estan incorporant al sistema sanitari. Les presons també estan fabricant 3.000 mascaretes diàries per als hospitals.

Pel que fa a l’àmbit dels jutjats, el Departament de Justícia ha instal·lat 250 mampares als jutjats de Catalunya per evitar la transmissió del coronavirus. Estan ubicades als espais d’atenció al públic i a les zones on es preveu una major activitat.

Els jutjats continuen oberts durant l’estat d’alarma, però només per prestar serveis essencials, que són aquells que si no es practiquessin podrien causar un perjudici irreparable. Es tracta de les guàrdies, les mesures i les ordres de protecció de menors i dones, el funcionament dels registres civils, els aixecaments de cadàvers o les actuacions amb detinguts. Queden fora dels serveis essencials els desnonaments, les subhastes judicials, la presentació i tramitació d’escrits de demanda i la celebració de vistes no urgents i ajornables. 

El Departament dota els jutjats del personal necessari per a cobrir els serveis essencials.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El Servei d’Ocupació de Catalunya triplica el personal d’atenció telefònica i telemàtica per fer front a l’increment de consultes, especialment relacionades amb els ERTO, la Renda Garantida de Ciutadania i la inscripció com a demandant d’ocupació. El nombre de professionals d’atenció a la ciutadania passa de 200, a 640. A més, s’ha implementat un formulari per donar-se d’alta com a demandant d’ocupació.

D’altra banda, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha distribuït als centres residencials de Catalunya la primera compra que ha aconseguit de material de prevenció per lluitar contra el contagi de la COVID-19. En aquests moments en què hi ha greus dificultats per accedir a estocs de material sanitari, el Departament ha aconseguit una primera comanda de 210.000 mascaretes FFP2, 100.000 mascaretes quirúrgiques, 200.000 guants d’un sol ús, 32.000 bates impermeables i 10.000 ulleres de protecció per un valor total de 1,69 milions d’euros.

El Departament i el Consorci Salut i Social de Catalunya contracten els primers 70 professionals per reforçar residències amb manca de personal per la  COVID-19. Aquests 70 professionals s’afegeixen als 83 que el Departament ja ha posat com a reforç per a 22 residències.

També ha posat en marxa un projecte per atendre els infants i adolescents que tenen els pares hospitalitzats o aïllats pel coronavirus. Per als menors de 3 anys es proporcionarà una família d’acollida. Als nens i nenes de 3 a 18 anys, se’ls oferirà un espai als albergs de la XANASCAT d’acompanyament, mentre no puguin tornar a casa o no hi hagi cap familiar que pugui cuidar-se’n.

El Departament, a més, permetrà que les famílies que vulguin puguin tenir a casa els seus familiars sans de les residències mentre duri l'emergència pel coronavirus. Aquesta mesura no implicarà la pèrdua de la plaça, es deixarà de pagar el servei residencial i la persona podria reingressar al centre un cop passada l’emergència.

A més, el Departament garanteix el pagament a les entitats proveïdores de serveis socials i activa tota la xarxa assistencial. No suspèn cap contracte i finançarà el 100% dels imports, també en serveis que han tancat, per assegurar els ingressos del sector que atén a persones vulnerables.

També activa la inspecció de serveis socials per intervenir en els casos de risc de residències de gent gran. Aquest nou protocol de resposta per a les residències de gent gran, discapacitat i salut mental s’activarà en els recursos on s’arribi a una situació de risc pel coronavirus. Des d’aquest matí, la inspecció de serveis socials intervindrà de manera específica en el moment que es tingui constància d’una situació que pot arribar a ser crítica en un centre residencial.

D’altra banda, el Departament ha posat en marxa un operatiu a la Casa del Mar de Barcelona, al barri del Poble Sec, per reubicar i atendre persones amb discapacitat que viuen a residències i llars-residència i que presenten simptomatologia de la COVID-19.Concretament, s’han traslladat 25 persones amb discapacitat procedents de quatre residències de la ciutat de Barcelona. Les instal·lacions d’aquest equipament –depenent del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies-, permetran mantenir aquestes persones aïllades, estaran ateses per un equip total de 10 professionals de l’àmbit social amb experiència en el treball amb persones amb discapacitat, i el seguiment sanitari el realitzarà el personal del CUAP de referència de la zona.

A més, s’han reajustat els canals de tramitació de la Renda Garantida de Ciutadania per garantir-ne l’accés i tramitació, sobretot en els casos d’urgència. A banda, queden prorrogats tots els terminis, per la qual cosa es continuaran pagant les prestacions de forma automàtica.

Així mateix, Treball, Afers Socials i Famílies establirà un ajut, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d’alta en activitats de les quals les autoritats sanitàries n’hagin decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar d’unes 4.500 persones treballadores autònomes.

Per últim, Educació i Treball, Afers Socials i Famílies garanteixen els ajuts de menjador i a menors usuaris dels serveis d'intervenció socioeducativa amb servei d'àpat. S’han habilitat 140.000 targetes moneder per a infants usuaris del servei de menjador i 20.000 per als menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat.

 Departament d’Empresa i Coneixement

Davant de la situació creada al nostre país arran de la pandèmia provocada pel coronavirus SARS-CoV-2, s’han hagut de prendre mesures que han afectat tots els àmbits socials i econòmics. Uns dels sectors productius que més afectació han sofert i que poden quedar més desatesos són el de turisme, principalment els autònoms i les empreses més petites, i el del comerç, l’artesania i moda. És per això que des del Departament d’Empresa es crearan línies d’ajut i mesures directes per ambdós sectors.

D’una banda, una línia d’ajuts directes de dos milions d’euros per donar suport a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19. El sector turístic està vivint una reducció dràstica i involuntària de la facturació com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. Aquests ajuts estan pensats especialment per a aquelles empreses que, per la seva estructura més reduïda i unes facturacions menors, tenen un accés més limitat a d’altres línies d’ajuts generals que s’estan articulant. Els beneficiaris podran ser establiments turístics d’allotjament, guies de turisme, empreses turístiques de mediació, establiments i activitats d’interès turístic amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000 euros de volum anual de facturació.

D’altra banda, també s’ha posat en marxa un paquet de mesures d’ajuts al comerç de 9 milions d’euros per fer front a la situació econòmica derivada de l’emergència sanitària de la  COVID-19, que s’articularan a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya del Departament d’Empresa i Coneixement. El pla d’ajuts va dirigit a empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma. També s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentat, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a la reactivació del sector de comerç.

Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

Des de l’inici del Covid19, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha treballat en diverses línies: preparar digitalment l’Administració, garantir les infraestructures de telecomunicacions i proveir d’eines digitals.

D’una banda, preparar l’Administració digital per donar resposta als serveis bàsics i estratègics, especialment en la modalitat de teletreball, per evitar la mobilitat dels treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, avui, del personal tècnic, administratiu i laboral, un 40% està donant resposta als serveis bàsics i estratègics, dels quals, un 40% ho fa en modalitat de teletreball.

Aquest ús intensiu del teletreball a la Generalitat ha demanat preparar i formar els treballadors i treballadores. El Departament, conjuntament amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya, ha dut a terme diverses actuacions per tal d’habilitar les capacitats de Teletreball a la Generalitat de Catalunya. Entre les actuacions més destacades, hi ha la provisió de més de 8.500 equips portàtils als Departaments de la Generalitat, l’habilitació d’accés per mitjà de VPN als treballadors i treballadores a la xarxa corporativa de la Generalitat de Catalunya, s’ha posat a disposició de manera massiva de solucions de videoconferència i col·laboratives, la virtualització d’aplicacions sanitàries per tal que facultatius confinats puguin donar suport actiu a la crisi sanitària o el muntatge d’oficines virtuals per actuar com a Call Center, entre d’altres.

En aquest sentit, des de l’Escola d’Administració Pública s’ha format 2.000 empleats públics en teletreball i s’ha creat un espai web on s’hi recullen les principals normes, eines i consells. Amb la voluntat d’impulsar i ajudar a les empreses, autònoms i ciutadania que vulguin també implantar el teletreball, s’ha creat un banc d’eines digitals perquè puguin mantenir l’activitat mentre duri l’estat d’alarma.

En paral·lel, s’ha treballat per garantir la connectivitat a les empreses i les llars de Catalunya en un moment clau per assegurar el trànsit de dades necessari per satisfer les necessitats de teletreball, e-learning i oci digital. Així, s’ha tancat un acord amb les operadores per ampliar, sense cost, els plans de dades per no deixar sense Internet els abonats.

En aquest sentit, el Departament de Polítiques Digitals ha ampliat, sense cost, la capacitat de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat perquè els operadors locals que ho han demanat puguin garantir a la ciutadania un ample de banda que suporti l’augment de la demanda, que en algunes zones de Catalunya ha superat el 300%.

Per últim, el Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha posat en marxa una aplicació perquè la ciutadania, de manera senzilla, pugui generar en línia el certificat autoresponsable, de manera que es pugui dur al mòbil o dispositiu electrònic sense necessitat d’imprimir-lo.

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Les principals accions i esforços del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació han anat destinades a evitar el trencament de la cadena alimentària en qualsevol de la seva etapa (producció, distribució, comercialització).

Pel que fa a la distribució i comercialització, les cadenes de distribució estan tranquil·les i un cop superat el pic de la demanda del cap de setmana del 13 al 15 de març no esperen tenir problemes d’abastiment en els propers dies. El subministrament alimentari està garantit. També s’ha treballat per tal d’evitar la reducció d’activitat dels escorxadors per falta d’EPI’s.

Menció a part mereix el sector pesquer, que manté durant aquests dies una activitat heterogènia al llarg de la costa catalana. Les mesures de distanciament social han complicat l’activitat a les embarcacions que realitzen pesca d’encerclament, ja que acostumen a concentrar-se al voltant d’una quinzena de persones en una embarcació. Aquesta situació ha comportat un ERTO a part de la flota pesquera catalana així com una mancomunació dels serveis de llotja de peix degut al tancament d’algunes llotges de peix per part de les seves concessionàries, les confraries de pescadors.

També s’ha posat en marxa una campanya comunicativa per posar en valor el sector primari i la seva aportació a la cadena agroalimentària així com en la necessitat d’incentivar un consum local i de proximitat.

Un sector especialment afectat en la cadena alimentària ha estat el sector de l’oví i cabrum de Catalunya. Les mesures adoptades per fer front a la pandèmia de la COVID-19, especialment pel tancament d'hotels i restaurants, han produït un brusc descens del preu tant de la carn d'oví com de la carn de boví en les dues últimes setmanes. Atesa la gravetat de la situació, que no sembla que pugui corregir-se a curt termini, la consellera Jordà ha enviat una carta al Ministre d’Agricultura, Luis Planas, sol·licitant que demani a la Comissió Europa l’ajuda per a l'emmagatzematge privat de carn fresca o refrigerada d'animals de l'espècie bovina de vuit mesos o més i una altra per a la carn d'oví i cabrum. Aquesta ajuda està prevista en el Reglament europeu d'organització comuna de mercats dels productes agraris, que estableix que en cas que es produeixi una pertorbació de mercat com l’actual, es pugui decidir la concessió d'un ajut per a l'emmagatzematge privat dels productes. La mesura hauria de solucionar el greu problema provocat per la caiguda de preus d’aquestes carns, que en el cas de l’oví és d'un 40%, seguit de prop pel boví i el cabrum, que han adoptat la mateixa tendència.

Durant aquests dies s’ha mantingut una comunicació fluïda i directa amb les organitzacions agràries i pesqueres, així com amb les cadenes distribuïdores. Cal destacar l’acord al qual es va arribar amb les organitzacions agràries per tal de poder reduir al mínim possible i poder agilitzar al màxim la tramitació d’ajuts com és el cas dels afectats pel DANA i el Glòria.

Per acabar, cal destacar especialment l’actuació del Cos d’Agents Rurals (CAR) durant aquest període. EL CAR ha tingut un paper molt destacat a tota Catalunya i especialment en la zona de la Conca d`Òdena per garantir l’accés de productors, agricultors i ramaders a les seves explotacions així com també en el global de Catalunya, on s’ha procedit al tancament de totes les naturals i espais de la xarxa d’interès natural. Des del 18 de març i fins a data de 29 de març s’han compatibilitzat un total de 460 actes i 146 denúncies.

Generalitat de Catalunya

Carregant...
x
X